Meer Informatie

 Naam:
    E-mail:
  Telefoon:
  Bericht:

Algemene Voorwaarden Sports At Work

Artikel 1. Definities

1.1. Sports At Work: Sports At Work B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16090112.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Sports At Work.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.sportsatwork.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sports At Work zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Sports At Work alleen bindend indien en voor zover deze door Sports At Work uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Sports At Work is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Sports At Work het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Sports At Work zijn geldig voor de op de Website of in de (elektronische) offerte aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer-, reken- en typefouten. 

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd

5.1. Sports At Work heeft het recht de Overeenkomst te annuleren indien teksten of ontwerpen van discriminerende, racistische, misplaatste of kwetsende aard zijn. Indien de betaling al is overgemaakt, zal het aankoopbedrag van de opdracht terug geboekt worden.
5.2. Klant dient, voordat Sports At Work tot productie en uiteindelijke levering van de producten overgaat, het ontwerp van de drukker schriftelijk goed te keuren. Na goedkeuring van het ontwerp kan het product niet worden geretourneerd op de grond dat het ontwerp niet het juiste ontwerp was. De dagen, die de klant nodig heeft voor de beoordeling van het ontwerp, worden bij de levertijd opgeteld. Na de keuze voor een bepaalde stof voor het product kan deze keuze niet meer worden aangepast. Als een bepaalde stof uiteindelijk niet de stof blijkt te zijn, die Klant wil hebben, kan het product niet worden geretourneerd. Sports At Work houdt vast aan wat daadwerkelijk met Klant is overeengekomen. Enkel bij gebreken kunnen producten worden geretourneerd (zie het volgende lid).
5.3. Sports At Work raadt Klant aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst grondig te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame/garantie.
5.4. Kosten voor terugzending van de geleverde producten komen voor rekening van Klant. Sports At Work is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.5. Sports At Work spant zich in om de overeengekomen levertijden te halen.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Sports At Work.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan. Sports At Work is gerechtigd van de klant vooruitbetaling te verlangen.
7.2. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen geldende wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.3 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.4 In bovenstaande gevallen heeft Sports At Work voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Sports At Work vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De totale aansprakelijkheid van Sports At Work jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 5000 Euro.
8.2. Aansprakelijkheid van Sports At Work jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.3. Buiten de in artikel 8.1 genoemde gevallen rust op Sports At Work jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sports At Work.
8.4. De aansprakelijkheid van Sports At Work jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Sports At Work onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sports At Work ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sports At Work in staat is adequaat te reageren.
8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sports At Work meldt.
8.6. Klant vrijwaart Sports At Work voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product.

Artikel 9. Licentie

9.1. Klant garandeert dat hij rechthebbende is van de intellectuele rechten op de teksten en afbeeldingen die aan Sports At Work worden aangeleverd. Daarbij garandeert Klant Sports At Work volledig bevoegd te zijn om de Overeenkomst aan te gaan. Klant vrijwaart Sports At Work van aanspraken van derden indien blijkt dat Klant niet bevoegd was de Overeenkomst aan te gaan dan wel blijkt dat Klant geen rechthebbende is.
9.2. Klant kent aan Sports At Work een overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen ten einde de producten te kunnen laten bedrukken.

Artikel 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Sports At Work door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Sports At Work kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Reclame/Garantie

11.1. Reclames dienen binnen zeven dagen na de levering aan Sports At Work kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn behoeven reclames door Sports At Work niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij Klant aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen zeven dagen na de levering had kunnen ontdekken. Voorgaande geldt ook voor de aantallen van de geleverde producten.
11.2. Reclame schort (betalings)verplichtingen van Klant niet op.
11.3. Reclames dienen altijd schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden. In geval van een telefonische melding, dient Klant de reclame onverwijld schriftelijk dan wel per e-mail aan Sports At Work te bevestigen. 
11.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen, kleur, afmeting en afwerking kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
11.5. Gedurende 3 maanden na aflevering, verleent Sports At Work garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Voor Sports At Work houdt garantie in dat Sports At Work voor haar rekening de fouten zal herstellen of – zulks te uitsluitende beoordeling van Sports At Work – het geleverde geheel of gedeeltelijk zal terugnemen en door een nieuwe levering zal vervangen.
11.6. De garantie geldt niet:
a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.
c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.
d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
11.7. Klant dient Sports At Work een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Sports At Work gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding. 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse.
12.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (sander@sportsatwork.nl) contact met ons op.

Adresgegevens:

Sports At Work B.V.
Gieterijstraat 90 

984 AB Ridderkerk

Website door Sprite IT